بازگشت

تخم بالنگو

وزن :125 گرم، تخم بالنگو

تخم بالنگو در درمان ناراحتی های گوارشی بسیار مؤثر است و باعث تقویت قوای معده می شود. طبیعت یا مزاج بالنگو گرم و تر در درجه اول است.

 

بالنگو مقوی قلب و جهت طپش قلب و رفع ترس و وحشت و اسهالی که از روده ها باشد همراه با گلاب مجرب است و جهت رفع زحیر نیز نفع بسیار دارد.

 

بالنگو ملطف، محلل، مقوی دماغ و معده و مفرح دل و تحلیل برنده سودا است. همچنین برای جمیع بیماری های بلغمی نافع است و دوای مخصوص امراض سوداوی است و برای گرفتگی های مغز و تقویت کبد نیز بسیار مفید است.

 


ثبت نظر و امتیاز